gitignore สำคัญไฉน

ผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน git (หรืออาจจะใช้งานไปนานแล้วก็เป็นได้) ประสบปัญหาเวลา commit code ขึ้น git แล้วไม่ต้องการให้ไฟล์ »