Posts tagged with Git


วันนี้ ผมจำเป็นต้องทำการขึ้นระบบและ Support Software ที่ตัวเองทำขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความที่มัน Legacy ไปแล้ว จะเขียนใหม่ก็คงไม่คุ้มทุน เลยพยายามหาวิธี…

ผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มใช้งาน git (หรืออาจจะใช้งานไปนานแล้วก็เป็นได้) ประสบปัญหาเวลา commit code ขึ้น git แล้วไม่ต้องการให้ไฟล์บางไฟล์หรือไฟล์บางประเภทขึ้นไปอยู่บน repository ของเรา เช่…