Posts tagged with Jenkins


วันนี้ ผมจำเป็นต้องทำการขึ้นระบบและ Support Software ที่ตัวเองทำขึ้นมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว แต่ด้วยความที่มัน Legacy ไปแล้ว จะเขียนใหม่ก็คงไม่คุ้มทุน เลยพยายามหาวิธี…