Posts tagged with Nginx


ปกติแล้ว เวลาเราใช้งาน Docker แล้วต้องการให้ Container หรือ Service ตัวนึง ไปติดต่อกับ Container หรือ Service อีกตัวนึง เราจะอ้างอิงโดยใช้วิธีการใช้ชื…

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีการประกาศช่องโหว่ที่สำคัญตัวนึงคือ httpproxy ซึ่งเปิดโอกาสให้ Hacker สามารถปลอมแปลงค่า Proxy เพื่อดึง Traffic ไปตามที่ตนต้องการได้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง…