Posts tagged with Openresty


ปกติแล้ว เวลาเราใช้งาน Docker แล้วต้องการให้ Container หรือ Service ตัวนึง ไปติดต่อกับ Container หรือ Service อีกตัวนึง เราจะอ้างอิงโดยใช้วิธีการใช้ชื…