Posts tagged with Proxy Server


เมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีการประกาศช่องโหว่ที่สำคัญตัวนึงคือ httpproxy ซึ่งเปิดโอกาสให้ Hacker สามารถปลอมแปลงค่า Proxy เพื่อดึง Traffic ไปตามที่ตนต้องการได้ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง…