Posts tagged with Training


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ผมมีโอกาสได้รับเชิญไปพูดคุย แนะนำในเรื่องของ Docker ขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาซอฟแวร์ของตัวเองได้ โดยเป้าหมายที่ผมตั้งไว้…