Posts tagged with .Net Core


ตอนแรกกะจะเล่น .Net Core สักหน่อย ก็ลงตัว Binary กับ SDK เรียบร้อย ว่าจะทดสอบตัว CLI สักหน่อย แต่ปรากฏว่าเจอข้อความไม่พบคำสั่งของ .Net CLI ซะงั้น zsh:…